Historie, čili stručné dějiny Irska

 • 8.000 př. n. l. začíná první osidlování Irska po konci doby ledové
 • 4.000 př. n. l. počátky zemědělství
 • 300 př. n. l. Irsko osidlují Keltové a začíná jejich 1000 let dlouhá kulturní a politická vláda
 • 432 n. l. sv. Patrik začíná v Irsku šířit křesťanství
 • 9. stol. na východním pobřeží přistávají Vikingové a začínají se na ostrově usidlovat, zakládají malé vikingské království zvané Dubh Linn, z něhož později vznikne město Dublin
 • 11. stol. po porážce Vikingů se do Irska dostávají Normané pod vedením Strongbowa a postupně splývají se zdejším obyvatelstvem
 • 1366 po dvou stoletích normanské asimilace v Irsku tzv. Kilkennské statuty zakazují sňatky mezi Angličany a Iry
 • okolo 1530 anglický král Jindřich VIII. potlačuje vzpouru rodu Fitzgeraldů, který ohrožoval jeho nadvládu v Irsku. Jejich rozsáhlé pozemky rozděluje anglickým osadníkům. Nadvládu nad Irskem dále upevňuje anglická královna Alžběta I.
 • 1610 počátek kolonizace, při níž Angličané zabírají provincii Ulster a přivlastňují si zdejší půdu
 • 1649 Cromwell drancuje Irsko poté, co Irové v anglické občanské válce podpořili Karla I.
 • 1690 Vilém Oranžský se svou protestantskou armádou vítězí nad katolickými vojsky Jakuba II. v bitvě na řece Boyne
 • 1695 trestní zákony zakazují katolíkům kupovat nemovitý majetek - za 100 let budou katolíci vlastnit pouhých 5% irské půdy
 • 1798 pronásledování protianglicky smýšlejících členů Irské jednoty vede k povstání, které je však potlačeno
 • 1828 katolík Daniel O'Connell získává ve volbách parlamentní křeslo, což vede k přijetí nových zákonů, zaručujících (byť omezené) volební právo pro katolíky
 • 1845 - 51 v době Velkého hladomoru, který způsobila neúroda brambor napadených bramborovým morem, umírají nebo jsou nuceny emigrovat až 4 miliony lidí
 • 1879 - 82 v pozemkové válce pachtýři získávají spravedlivé pachtovné a možnost vlastnit půdu, kterou obdělávají
 • okolo 1890 irské obrození v čele s básníkem W. B. Yeatsem
 • 1919 - 22 anglo-irská válka vede k rozdělení země, v roce 1922 je založen svobodný irský stát
 • 1948 svobodný irský stát se stává republikou
 • 1969 začíná násilný konflikt mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku
 • 1972 - 30. ledna - britská policie při nepokojích zabila 13 civilistů (tzv. Krvavá neděle)
 • 1981 republikánští vězni v Severním Irsku zahajují hladovku a nakonec umírají hlady
 • 1998 Velkopáteční dohoda, která předkládá postup k dosažení míru v Severním Irsku, získává podporu na severu ostrova i v Irské Republice